REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://www.ozdobyzestali.pl/

prowadzonego przez firmę:

Lucky Luke Łukasz Liczbiński NIP:6922440331 REGON:020928979

ozdobyzestali@prokonto.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego https://www.ozdobyzestali.pl/
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod https://www.ozdobyzestali.pl/ za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Lucky Luke Łukasz Liczbiński NIP:6922440331 REGON:020928979 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.ozdobyzestali.pl/
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod [adresem], prowadzony jest przez [oznaczenie zgodne z częścią I. Podręcznika].
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych typu: Opera, Chrome, Firefox oraz innych dostępnych na rynku z ich najnowszym uaktualnieniem.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sklep https://www.ozdobyzestali.pl/zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.ozdobyzestali.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4.
Lucky Luke Łukasz Liczbiński NIP:6922440331 REGON:020928979 może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę
Lucky Luke Łukasz Liczbiński NIP:6922440331 REGON:020928979 za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Lucky Luke Łukasz Liczbiński NIP:6922440331 REGON:020928979

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy Lucky Luke Łukasz Liczbiński NIP:6922440331 REGON:020928979
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla https://www.ozdobyzestali.pl/
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://www.ozdobyzestali.pl/, dokonać wyboru dostępnego towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności
d) wybranego sposobu dostawy
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z
Lucky Luke Łukasz Liczbiński NIP:6922440331 REGON:020928979 Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.9  Ozdoby prezentowane na stronie https://www.ozdobyzestali.pl/ wykonywane są na zamówienie, na zasadzie usługi – pod klienta, kolor, wymiar, preferencje graficzne, itp. i nie stanowią ofert w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenia do składania ofert.
4.9 Towary jak i opisy towarów zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią ofert w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenia do składania ofert.

V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji zamówienia wynosi do 15 dni roboczych licząc od dnia
uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

5.4 Przy dostawie przesyłki, klient jest zobowiązany do jej sprawdzenia celem ustalenia czy uszkodzenia mechaniczne produktu nie powstały podczas transportu. W tym przypadku
należy spisać stosowny protokół w obecności przedstawiciela firmy dostarczającej przesyłkę.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym odpowiedni podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za towary:
a) przelewem na numer konta bankowego
b) szybkimi płatnościami online

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online są Przelewy24

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres firmy Lucky Luke Łukasz Liczbiński NIP:6922440331 REGON:020928979 podany w niniejszym Regulaminie.
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku
rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez Lucky Luke Łukasz Liczbiński NIP:6922440331 REGON:020928979 przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy;
nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą;
świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
dostarczania prasy; oraz
usług w zakresie gier hazardowych.
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
LuckyLuke Łukasz Liczbiński, ul.św Katarzyny 99 , 59-300 Osiek
7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6 W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej – zwrot nastąpi na rachunek karty użytej do płatności.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Lucky Luke Łukasz Liczbiński jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres ozdobyzestali@prokonto.pl
Lucky Luke Łukasz Liczbiński zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

W przypadku reklamacji należy odesłać reklamowany towar, wcześniej
zgłaszając reklamację droga mailową z opisem wad o charakterze
niezgodności z umową. Przesyłkę należy oznaczyć napisem “REKLAMACJA”
Po otrzymaniu przesyłki przez firmę, w terminie 14 dni klient otrzyma
informacje o sposobie rozpatrzenia reklamacji:
• Naprawa;
• Wymiana na nowy produkt;
• Zwrot pełnej kwoty wraz z kosztami wysyłki.
8.3 W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, np. uszkodzeń produktu z
winy klienta lub niewłaściwego użytkowania, towar zostanie wysłany wraz
z opinią na temat odmowy.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Lucky Luke Łukasz Liczbiński podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Lucky Luke Łukasz Liczbiński o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres ozdobyzestali@prokonto.pl , lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. Lucky Luke Łukasz Liczbiński zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Dane osobowe

10.1.  Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych
osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji
umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich
przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.
Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych
osobowych.
10.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O
ochronie danych osobowych” (Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. ) w
sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich
10.3. Klient Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia – ochrona danych osobowych.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Lucky Luke Łukasz Liczbińskia Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Lucky Luke Łukasz Liczbiński a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Lucky Luke Łukasz Liczbiński
11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.